2596

WOERNER

2016/3/10


德国WOERNER集中润滑系统、WOERNER润滑泵,WOERNER循环油泵、WOERNER液压开关、WOERNER分配阀、WOERNER电磁阀、WOERNER液位计、WOERNER油气分配器、 WOERNER温度控制器、 WOERNER喷嘴适配块。


欧韧(上海)机械设备有限公司优惠供应WOERNER(Woerner,Wertheim)威纳。80多年 来,德国WOERNER威纳公司研发和生产了良好的润滑系统以及元件。威纳产品延长 了机器的使用寿命,显著降低了机器维护成本。精确的润滑控制减少了润滑剂的 使用,从而减少了资源和能源的消耗,保护了环境。威纳创新润滑技术广泛应用 于以下各大领域:汽车行业,(机械手)输送系统,造纸机,轧机,机床,水泥 工业等。


 WOERNER(威纳)公司研发和生产了良好的润滑系统以及元件。威纳WOERNER产品 延长了机器的使用寿命,显著降低了机器维护成本。精确的润滑控制减少了润滑 剂的使用,从而减少了资源和能源的消耗,保护了环境。


WOERNER(威纳)创新润滑 技术广泛应用于以下各大领域:汽车行业,(机械手)输送系统,造纸机,轧机 ,机床,水泥工业等。 WOERNER定量泵 WOERNER电磁泵装置可以同时驱动数个给油柱塞,当电磁铁得电动作的时候,润滑 剂同时从给油口打出到润滑点处。 WOERNER单线泵装置可以选择电机驱动、液压驱动、气动驱动或者手动驱动的泵装 置。当泵装置的动作结束之后,管路压力进行卸荷。 WOERNER桶装润滑泵装置直接安装在油桶上。桶装泵装置可以用作一个润滑系统的 主泵装置,也可以用作一个润滑系统的补油泵装置。 WOERNER手动(润滑)泵采用人工操作,根据压力、流量以及润滑介质等的不同可 能会有很多种不同的要求。 WOERNER多点润滑泵装置是指拥有多个出油口的泵装置。其中的每一个出油口的给 油量都可以单独调节。 WOERNER加油器:单点润滑装置依靠电池驱动,内置完整的电控系统,可以同时为 数个润滑点进行供油, WOERNER齿轮泵装置属于定量泵装置,大多数情况下采用电机驱动形式。 WOERNER分配器 WOERNER单线分配器:润滑剂从分配器处迅速供送到润滑点处。每一个压力上升的 阶段,分配器就打出定量的润滑剂到润滑点处。 


WOERNER油气分配器 :少量的润滑油通过压缩空气的输送到达润滑点。 WOERNER递进式分配器:在递进式分配器中,润滑剂的分配实际上是根据预先设计 好的次序来进行的。只有当前面一个柱塞动作完毕之后,下一个给油柱塞才能够 顺利动作。WOERNER双线式分配器:润滑剂通过两条供油主管的压力切换实现在分配器内部的 定量分配。当两条压力主管的压力切换的时候,定量的润滑油就被输送到润滑点处。

型号列举:


WOERNER    44000076
WOERNER    100KUI-A
WOERNER    160.207-45
WOERNER    476.378UB U:30V I:0.4A
WOERNER    476.606-60,36 V,25mA
WOERNER    8MM WITH CHECK VALVE 110.080-65
WOERNER    915.200-09
WOERNER    AB-31-14/7-1A2A3A4A5A-TA
WOERNER    Art.NO.20550245
WOERNER    Art.NO.20550765
WOERNER    BS 3-35 12024_1
WOERNER    DBSUS-1100-EW Art,-Nr.: 30010
WOERNER    DEB 170
WOERNER    DEB 22
WOERNER    DEB 230
WOERNER    DEB-D/7/P
WOERNER    DPI-C/22
WOERNER    DPI-C/40
WOERNER    DPI-C/90
WOERNER    DPI-D/18
WOERNER    DPI-D/27
WOERNER    DPI-D/37
WOERNER    DUA-B/0/P
WOERNER    DUA-B/O/P
WOERNER    DUK-A/0.6/0
WOERNER    DUK-A/0.7/R
WOERNER    DUK-A/0.9/R
WOERNER    DUK-A/1.0/0
WOERNER    DUK-A/1.1/R
WOERNER    DUK-A/1.5/R
WOERNER    DUK-A/1.6/0
WOERNER    DUK-A/1.7/0
WOERNER    DUK-A/1.8/0
WOERNER    DUK-A/1.8/R
WOERNER    GFM-N/4.1/C/P
WOERNER    GMA-C/4/0/0/0/0/0/6/8/0/0/4,5
WOERNER    GMA-C/5/F/O/D/8/10/8/10/8/10/25
WOERNER    GMF-D/30/97/M/0/0/0/0/22/0/V/1/F
WOERNER    GOK-B/0/8/2L/2L/2L/2L/2L/2L/2L/2L/B/K/B/0/24
WOERNER    HDB-A-00-3-0-150
WOERNER    HDB-A-00-3-0-80
WOERNER    KF1-E/B/W/W/320/250
WOERNER    KFA-A/F/0/N/N/Z3/120
WOERNER    KFA-A/G/0/N/N/Z3/270,ID-NR.100KFA-A
WOERNER    KFE-A/E/C/W/X/70/X/N
WOERNER    KFH-F/A/0/X/120
WOERNER    KFH-R/A/0/0/250/150
WOERNER    KFI-F/B/W/X/100
WOERNER    KFI-O/S/S/S/620/540/460/80
WOERNER    KFW-D-110-C-S-S-N-Z4N-130-70-50
WOERNER    KPD-B/0/MO
WOERNER    KTR-B/1/M300/T5
WOERNER    KTR-B/2/M300/T10/TA/X6
WOERNER    KTR-B/2/V300/T5/T5
WOERNER    KTR-B/3/M300/T5/T5/TA
WOERNER    KTR-B/3/M500/T5/T5/TA
WOERNER    KTR-B/3/V300/T5/T5/TA,art no: 47730862
WOERNER    KUI-A/A/40/UB
WOERNER    LR-KVZ6 10bar
WOERNER    Old: KTR-B/4/M300/T5/T5/TA New:KTR-B/4/M300/T5/T5/T5/TA
WOERNER    S100KTRB2006 KTR-B/2/V300/T5/T5
WOERNER    SBB-A/B/1,0/300/T
WOERNER    SBE-A/1/V/R1
WOERNER    SBE-A/2/V/R1
WOERNER    VEI-A/1/2/0/0/0/1/0/P
WOERNER    VEI-A/1/2/0/0/0/1/1/P
WOERNER    VEI-A/1/2/0/0/0/2/2/P
WOERNER    VEI-A/1/2/0/0/0/3/0/P
WOERNER    VEI-A/1/2/0/0/0/3/3/P
WOERNER    VEI-A/1/2/0/0/0/4/0/P
WOERNER    VEI-A/1/2/0/0/0/5/5/P
WOERNER    VEI-A/1/3/0/0/1/1/1/P
WOERNER    VEI-A/1/3/0/0/2/2/2/P
WOERNER    VEI-A/1/3/0/0/2/2/4/P
WOERNER    VEI-A/1/3/0/0/3/3/3/P
WOERNER    VEI-A/1/3/0/0/3/3/4/P
WOERNER    VEI-A/1/3/0/0/3/3/5/P
WOERNER    VEI-A/1/5/0/0/4/3/3/P
WOERNER    VEI-A/1/5/1/1/1/1/0/P
WOERNER    VEI-A/1/5/1/1/1/1/1/P
WOERNER    VEI-A/1/5/2/2/2/2/2/P
WOERNER    VEI-A/1/5/3/2/2/2/3/P
WOERNER    VOE-B/2/2/7/7/P
WOERNER    VOE-B/2/2-7/7/P
WOERNER    VOE-B/4/2-7/7/7/7/P
WOERNER    VOE-B/6/2/7/7/7/7/7/7/P
WOERNER    VOE-B/6/2-7/7/7/7/7/7/P
WOERNER    VOE-B/8/2/7/7/7/7/7/7/7/7/P
WOERNER    VOE-B/8/2-7/7/7/7/7/7/7/7/P
WOERNER    VOE-D/8/2L/2L/2L/2L/2L/2L/2L/2L
WOERNER    VPA-B/6/0/W/0/20/20/20/P
WOERNER    VPA-B/6/0/W/0/20/20/20/P L:VOO M:KKZ R:OVO
WOERNER    VPA-B/8/0/RS/0/20/20/20/20/P
WOERNER    VPA-B/8/0/W/20/20/20/20/P
WOERNER    VPA-C.B/16/0/R/0/63/75/75/90/10/22/22/90/P
WOERNER    VPA-C.B/20/0/D/0/90/90/90/90/90/90/90/90/90/P
WOERNER    VPA-C.B/6/0/RS/0/40/40/40/P
WOERNER    VPA-C/6/0/W/I/90/90/90/P L:0V0 M:KKK R:VOV
WOERNER    VPA-C/8/0/R/0/30/30/90/90/P 610612/2
WOERNER    VPA-C/B/14/0/D/N/10/10/10/10/90/90/90/P
WOERNER    VPA-C/B/A20/0/0/0/90/90/90/90/75/75/75/75/90/90/P L:VVVVOOOO
WOERNER    VPA-C/B/A6/0/0/0/90/90/90/P L:VOO M:KZZ R:OOO
WOERNER    VPA-C/B/A6/O/W/0/90/90/90/P L:ABB M:ZZZ R:ABB
WOERNER    VPA-C/B/A8/O/W/O/90/90/90/90/P L:ABBV M:ZZZK R:ABBO
WOERNER    VPA-D/10/0/0/37/27/09/27/09/P L:VB0B0 M:KZZZZ R:0B0B0
WOERNER    VPA-D/14/0/W/0/27/27/27/27/ 27/27/27/P
WOERNER    VPB-B/20/0/0/M0/20/20/20/20/20/20/20/20/20/P
WOERNER    VPB-B/20/6/0/RS/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/P
WOERNER    VPB-B/6/0/0/0/09/09/20/P
WOERNER    VPB-B/6/0/0/M0/20/20/20/P
WOERNER    VPB-B/6/0/S/MO/20/20/20/P(left)
WOERNER    VPB-B/6/0/S/MO/20/20/20/P(right)
WOERNER    VPB-B/6/6/0/M3/09/20/20/P
WOERNER    VPB-B/6/6/0/M3/20/14/20/P
WOERNER    VPB-B/8/0/S/MO/20/20/20/20/P
WOERNER    VPB-B/8/6/0/M3/20/20/20/20/P
WOERNER    VPB-B6/P; Nr: 228375/1
WOERNER    VPB-B6/P;Nr; 310912